Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. DEFINICJE

1.1. Administrator lub Fundacja – Fundacja Glioma-Center im. Hani Magiery, z siedzibą w Woli Filipowskiej, ul. Nowa 9, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000773516, NIP: 5130259199;
1.2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://glioma-center.com/
1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce, w tym dokonująca darowizny na rzecz Fundacji przy wykorzystaniu Serwisu.

2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU
2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług (funkcjonalności) Serwisu, prowadzenia komunikacji (korespondencji) z Administratorem, dokonywania darowizn na rzecz Fundacji przy wykorzystaniu Serwisu, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

3. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE
KORZYSTANIE Z SERWISU
3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:
3.1.1. w celu świadczenia usług w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie i korzystania z funkcjonalności Serwisu – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o dostęp do Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3.1.2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
3.1.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;
3.2. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usługi dostępu do Serwisu. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
FORMULARZ KONTAKTOWY (OGÓLNY – NIE SŁUŻACY DO PRZSYŁANIA DANYCH DOTYCZACYCH ZDROWIA)
3.3. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego oznaczonego jako „Formularz Kontaktowy dla Wspierających i innych Zainteresowanych”. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie, w tym adresu e-mail, treść i temat Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania, w tym przygotowania odpowiedzi w sprawie w jakiej zwrócił się Użytkownik. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
3.4. Dane osobowe są przetwarzane:
3.4.1. w celu identyfikacji nadawcy, prowadzenia korespondencji, analizy i obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz ( w tym rozwiązania sprawy z jaką zwrócił się Użytkownik i odpowiedzenia Użytkownikowi) – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości prowadzenia korespondencji i rozwiązania sprawy, z jaką zwrócił się Użytkownik,
3.4.2. w celu przedstawienia informacji o celach i działalności Fundacji, w tym możliwościach skorzystania ze wsparcia Fundacji lub możliwościach współpracy z Fundacją – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości komunikowania przez Fundację o swoich celach, swojej działalności oraz poszukiwaniu możliwości współpracy Fundacji z innymi osobami,
3.4.3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.
3.5. Formularz elektroniczny wskazany w pkt. 3.3 powyżej, służy do przesyłania zapytań w sprawach nie wymagających podania danych wrażliwych. Użytkownik przy wykorzystaniu powyższego formularz nie może przesyłać w szczególności danych osobowych dotyczących zdrowia (np. opisu choroby, badań medycznych). W celu kontaktu w sprawach dotyczących stanu zdrowia, Użytkownik powinien wykorzystać Formularz dla Podopiecznych, o którym mowa w pkt. 3.5 poniżej i wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
FORMULARZ KONTAKTOWY DLA PODOPIECZNYCH
3.6 Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego oznaczonego jako „Formularz Kontaktowy dla Chorych i ich Rodzin”. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie, w tym adresu e-mail, treści i tematu. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania, w tym przygotowania odpowiedzi w sprawie w jakiej zwrócił się Użytkownik. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
3.7 Dane osobowe są przetwarzane:
3.7.1 w celu identyfikacji nadawcy, prowadzenia korespondencji, analizy i obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz ( w tym rozwiązania kwestii z jaką zwraca się Użytkownik i odpowiedzenia Użytkownikowi) – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości prowadzenia korespondencji i rozwiązania sprawy, z jaką zwrócił się Użytkownik, a w przypadku danych dotyczących zdrowia – wyraźna zgoda Użytkownika
3.7.2 w celu przedstawienia informacji o celach i działalności Fundacji, w tym możliwościach skorzystania ze wsparcia Fundacji lub możliwościach współpracy z Fundacją – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości komunikowania przez Fundację o swoich celach, o swojej działalności oraz poszukiwaniu możliwości współpracy, a w przypadku danych dotyczących zdrowia – wyraźna zgoda Użytkownika.
3.7.3 w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności. Powyższe postanowienie nie dotyczy danych wrażliwych.

FORMULARZ DO DAROWIZN
3.8 Administrator zapewnia możliwość dokonania przy pomocy Serwisu wsparcia finansowego Fundacji (tj. dokonania darowizny na rzecz Fundacji). Dokonanie wsparcia finansowego (darowizny) przy wykorzystaniu formularza wymaga podania następujących niezbędnych danych: kwota darowizny, adres e-mail. Użytkownik wybiera konkretny cel darowizny (spośród listy wskazanej w Serwisie) albo wskazuje, że wspiera dowolny cel realizowany przez Fundację. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu dokonania darowizny na rzecz Fundacji.
3.9 Dane osobowe są przetwarzane:
3.9.1 w celu obsługi procesu wsparcia finansowego na rzecz Fundacji (wykonania darowizny) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy darowizny (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
3.9.2 w celu realizacji przez Fundację obowiązków publicznoprawnych związanych z darowizną, w tym prowadzenia dokumentacji księgowo – podatkowej – podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
3.9.3 w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;

4 PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA
4.1 Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.
COOKIES „SERWISOWE”
4.2 Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
4.2.1 pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
4.2.2 uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
4.2.3 pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
4.2.4 sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
4.2.5 trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies).

5 NARZĘDZIA ANALITYCZNE I MARKETINGOWE STOSOWANE PRZEZ PARTNERÓW ADMINISTRATORA
5.1 Administrator oraz jego partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności danego partnera.
GOOGLE ANALYTICS
5.2 Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: (link)
GOOGLE ADWORDS
5.3 Google AdWords to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Adwords pozwala też na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły Serwis. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: (link)
HOTJAR
5.4 HotJar to narzędzie pozwalające Administratorowi na prowadzenie analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, np. poprzez ankiety czy badania satysfakcji, oraz poprzez anonimowe gromadzenie informacji o kliknięciach na poszczególne miejsca w Serwisie. Narzędzie nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat danych zbieranych za pośrednictwem HotJar oraz sposobu dezaktywacji monitorowania Użytkownika dostępne są pod linkiem: https://www.hotjar.com/privacy.

6 ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI COOKIES
6.1 Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.
6.2 Zezwolenie nie jest wymagane jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści).
6.3 Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:
6.3.1 Internet Explorer
6.3.2 Mozilla Firefox
6.3.3 Google Chrome
6.3.4 Opera
6.3.5 Safari
6.4 Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:
6.4.1 link 1
6.4.2 link 2

7 OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
7.1 Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. w celu prowadzenia korespondencji, rozwiązania sprawy z jaką zwrócił się Użytkownik), dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane na tej podstawie do momentu jej wykonania.
7.2 Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

8 UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
8.1 Podmiotom danych przysługują następujące prawa:
8.1.1 prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje osobie fizycznej zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
8.1.2 prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby fizycznej zgłaszającej żądanie;
8.1.3 prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
8.1.4 prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, w przypadkach opisanych w RODO;
8.1.5 prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na Danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
8.1.6 prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu;
8.1.7 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
8.1.8 prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu Danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
8.1.9 prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Podmiot danych ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
8.1.10 prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych, Podmiot danych może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu Podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.2 W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem (np. listownie, za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie).

9 ODBIORCY DANYCH
9.1 W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia).
9.2 W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
9.3 Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

10 PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
10.1 Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
10.1.1 współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
10.1.2 stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
10.1.3 stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
10.1.4 w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (ang. Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
10.2 Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

11 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
11.1 Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
11.2 Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

12 DANE KONTAKTOWE
12.1 Kontakt z Administratorem (w tym w celu wykonania uprawnień Użytkownika, o których mowa w pkt. 8 powyżej) jest możliwy przy wykorzystaniu formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie lub poprzez kontakt pod adresem korespondencyjnym: ul. Nowa 9, 32-065 Wola Filipowska (np. wysyłając tradycyjny list, przesyłkę kurierską).
13 ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
13.1 Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
13.2 Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od dnia 15 marca 2019 r.